ماموریت و بیوگرافی

مشخصات فردی: علی پاکدامن

سوابق تحصیلی

کارشناس مدیریت بازرگانی
کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش کارآفرینی

دانش آموخته دوره های تخصصی

مديريت كسب و كار پيشرفته (MBA)

ارسال پیغام